Μέσα από αυτό το πρόγραμμα BRIDGES, αμφισβητούμε το ότι η θεωρία πρέπει να προέρχεται από μια διαδικασία αφαίρεσης που αποσπάται από τους αγώνες και τα βιώματα της καθημερινότητας. Αντί αυτού, αποσκοπούμε να αναπτύξουμε διαδικασίες προβληματισμού και συλλογικής ανάλυσης που έχουν προέλθει από τοποθετημένα βιώματα εντός και εκτός των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, αποδομώντας τους δυϊσμούς μεταξύ του υποκειμένου και του αντικειμένου της γνώσης και μεταξύ του ακτιβισμού και της έρευνας. Το BRIDGES επιδιώκει να γεφυρώσει διασταυρούμενους αγώνες, να χτίσει κοινότητες για να παράγει εναλλακτική γνώση μέσω της συμμετοχικής έρευνας δράσης.

  • Την εκπόνηση θεωρητικών πλαισίων και την παροχή εργαλείων ανάλυσης για την κατανόηση δομών διακρίσεων και αποκλεισμού στα ΑΕΙ, από μια αντιρατσιστική φεμινιστική σκοπιά.
  • Την γεφύρωση θεωρίας και πράξης: εφαρμογή παιδαγωγικών και μεθοδολογικών στρατηγικών για την προώθηση της κριτικής σκέψης και την αμφισβήτηση δομών και πρακτικών διακρίσεων και αποκλεισμού στην τάξη αλλά και στο πρόγραμμα σπουδών.
  • Την αρχειοθέτηση υφιστάμενων έργων που αποσκοπούν στην εξάλειψη αποικιοκρατικών λογικών και σχέσεων στην εκπαίδευση, καθώς και αντιρατσιστικών και φεμινιστικών πηγών που αναπτύχθηκαν τόσο εντός όσο και εκτός της ακαδημίας.

Η απελευθερωτική δυνατότητα της «διαφοράς», καθώς και οι κίνδυνοι που φέρει η περίφραξη και η συμβολική συμπερίληψη της στα ΑΕΙ, προτείνει μετασχηματιστικές πρακτικές που αποσυναρμολογούν τις αποικιακές και ρατσιστικές σχέσεις εξουσίας. Ενώ αποσκοπεί στην επίτευξη των παραπάνω στόχων για την παρέμβαση από αντιρατσιστικές και φεμινιστικές προοπτικές σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η εργαλειοθήκη του BRIDGES επιδιώκει επίσης να εγείρει ερωτήματα κομβικής σημασίας σχετικά με τη δυνατότητα (ή έλλειψη δυνατότητας) απο-αποικιοποίησης των ίδιων ιδρυμάτων.

  • Είναι εφικτή μια φεμινιστική πράξη απο-αποικιοποίησης σε τέτοιους χώρους;
  • Μπορούν να δημιουργηθούν απελευθερωτικές πρακτικές χρησιμοποιώντας τα «εργαλεία του αφέντη» παραμένοντας συγχρόνως στο «σπίτι του αφέντη»;
  • Μπορεί να καταργηθεί η αποικιοκρατία στο Πανεπιστήμιο; Εάν είναι εφικτό, τι θα απομείνει από το Πανεπιστήμιο;