Προωθώντας την ένταξη σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης

Το BRIDGES συγκεντρώνει κοινότητες τόσο εντός όσο και εκτός της ακαδημίας με σκοπό την από κοινού παραγωγή γνώσης μέσω αντιρατσιστικών φεμινιστικών πρακτικών. Η έρευνα του BRIDGES εξετάζει και προτείνει πρακτικούς τρόπους με τους οποίους τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) μπορούν να εξαλείψουν τις διακρίσεις και να προωθήσουν την κοινωνική ένταξη, ιδίως ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο που αντιμετωπίζουν εμπόδια λόγω των διασταυρούμενων διακρίσεων που βασίζονται στη «φυλή», την εθνικότητα, τη γλώσσα, τη θρησκεία, το καθεστώς υπηκοότητας, την ταυτότητα και έκφραση φύλου, τη σεξουαλικότητα, την τάξη, την ηλικία, την αναπηρία ή και το τραύμα.

Χτίζοντας σχέσεις με περιθωριοποιημένες ομάδες στην κοινωνία των πολιτών στοχεύουμε να αναπτύξουμε και να μοιραστούμε ιδέες για το πώς να  ενσωματώσουμε τα πολύτιμα βιώματα ανθρώπων και οργανώσεων που κατανοούν και αγωνίζονται κατά των διακρίσεων στην ανώτερη εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της κοινοπραξίας του BRIDGES, έχουν δημιουργηθεί στρατηγικές εταιρικές σχέσεις σε καθεμία από τις τέσσερις συμμετέχουσες χώρες:

  • Ισπανία: Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης και Sindillar
  • Γερμανία: Πανεπιστήμιο του Γκίσεν και An.Ge.Kommen
  • Ηνωμένο Βασίλειο: Πανεπιστήμιο του Μπράιτον και Office of Displaced Designers
  • Ελλάδα: Φεμινιστικό Αυτόνομο Κέντρο έρευνας και Za’atar

Μέσα από αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα, αμφισβητούμε το ότι η θεωρία πρέπει να προέρχεται από μια διαδικασία αφαίρεσης που αποσπάται από τους αγώνες και τα βιώματα της καθημερινότητας. Αντί αυτού, αποσκοπούμε να αναπτύξουμε διαδικασίες προβληματισμού και συλλογικής ανάλυσης που έχουν προέλθει από τοποθετημένα βιώματα εντός και εκτός των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, αποδομώντας τους δυϊσμούς μεταξύ του υποκειμένου και του αντικειμένου της γνώσης και μεταξύ του ακτιβισμού και της έρευνας.

Το BRIDGES επιδιώκει να γεφυρώσει διασταυρούμενους αγώνες, να χτίσει κοινότητες για να παράγει εναλλακτική γνώση μέσω της συμμετοχικής έρευνας δράσης.

Παραδοτέα

Το BRIDGES βασίζεται στην μεθοδολογία της Συμμετοχικής Έρευνας Δράσης (PAR) για την ανάπτυξη ποικίλου υλικού που στοχέυει να διευκολύνει την κοινωνική ένταξη στα ΑΕΙ. Τα αποτελέσματα αυτής της συλλογικής προσπάθειας διαμοιράζονται με εσάς ελεύθερα, μέσω τεσσάρων παραδοτέων (intellectual outputs – IO).

IO1 Ψηφιακό εργαστήριο

Το ψηφιακό εργαστήριο είναι το κύριο εργαλείο διαμοιρασμού της πορείας του έργου, μέσω του οποίου μπορείτε να περιηγηθείτε στα πρωτοπόρα παιδαγωγικά εργαλεία που δημιουργούνται από την κοινοπραξία BRIDGES. Επίσης, λειτουργεί και ως ψηφιακό αποθετηριο που φιλοξενεί τις καταγραφές των διαδικασιών, δράσεων και αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων και σχολίων.

IO2 Εργαλειοθήκη

Η εργαλειοθήκη του BRIDGES παρέχει αντιρατσιστικά φεμινιστικά εργαλεία και στρατηγικές για την αποσυναρμολόγηση διαφόρων δομών αποκλεισμού από τα προγράμματα σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον οποιονδήποτε εκπαιδευτικό, σε οποιοδήποτε πεδίο, σε οποιοδήποτε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ), αλλά και από οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών που παρέχουν προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων και κατάρτισης προσωπικού.

IO3 Μάθημα

Το μάθημα για εκπαιδευτικούς “Ένταξη χωρίς Διακρίσεις” στοχεύει στην προώθηση της αντιρατσιστικής εκπαίδευσης, και πρόκειται για σεμινάριο ελεύθερης πρόσβασης με παροχή 3 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια εντατικών μαθημάτων 5ήμερης διάρκειας, και χρησιμοποιεί ως δομική βάση  του την Εργαλειοθήκη.

IO4 Μονογραφία

“Διαφοροποιώντας τη Γνώση, Χτίζοντας Κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς: Θεωρίες και Μέθοδοι Παραγωγής Αφηγήσεων” είναι ο τίτλος μίας μονογραφίας ανοιχτής πρόσβασης, έργο πολλών δημιουργών, που παρουσιάζει την πρωτογενή έρευνα της κοινοπραξίας, και περιλαμβάνει έναν μεθοδολογικό οδηγό για την παραγωγή αφηγήσεων και τον σχεδιασμό συμμετοχικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.